I.) A fenntarthatóságra nevelés programja

  

Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével.

 Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások – talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását.

 

Célunk, hogy diákjaiknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt vevő, aktív állampolgári viselkedést.

 

Célunk, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiáját integráljuk az iskola mindennapi életébe, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiája iránti elköteleződés lehetőséget jelentsen a tanítási és tanulási gyakorlat javítására és az egész iskola számára hasznos újítások bevezetésére.

 

Feladataink a tanítás-tanulás területén

 

 • A tanárok figyelnek a diákok aggodalmaira, tapasztalataira, elképzeléseire és várakozásaira, értékelik azokat, terveik „rugalmasak” és nyitottak a változásra.
 • A tanárok ösztönzik a kooperatív tanulást és a tapasztalatokon alapuló tanulást.
 • A tanítás figyelembe veszi a gyakorlati tevékenységek értékét azzal, hogy azt hozzákapcsolja a fogalmi fejlesztéshez és elméletalkotáshoz.
 • A tanárok elősegítik a diákok közreműködését, és olyan környezetet teremtenek, melyben a diákok ki tudják fejleszteni saját tanulási módszereiket, elképzeléseiket és perspektíváikat.
 • A tanárok keresik azokat a módszereket, melyek segítségével a diákok teljesítményeit a fent említett kritériumokkal összhangban tudják értékelni.

 

Feladatok az iskolában és a helyi közösségben látható eredmények területén

 

 • A fenntartható fejlődés pedagógiája szempontjából releváns, az iskolában és a helyi közösségben elért fizikai/technikai változásokra úgy kell tekinteni, hogy azok lehetőséget nyújtanak a tanításra és tanulásra, és felhasználhatók a részvétel és a demokratikus döntéshozatal gyakorlására.
 • Az iskolában és a helyi közösségben elért változásokat és eredményeket ápolni kell és meg kell tartani.
 • A tanárok arra összpontosítanak, hogy a diákok világosan fogalmazzák meg és vitassák meg saját értékeiket, ezzel erősítve a más értékeken való gondolkodást, azok kölcsönös tiszteletét és megértését.
 • A tanárok elfogadják azt a kihívást, hogy ne kényszerítsék rá a diákokra saját értékeiket és véleményüket, hanem engedjék, hogy a diákok kialakítsák saját álláspontjukat.

 

 

 

Feladatok az iskolai politika és tervezés területén

 

 • Az iskola a fenntartható fejlődés pedagógiájára összpontosítást küldetésének tartja és beépíti éves akciótervébe.
 • Az iskolavezetés arra ösztönzi a tanárokat, hogy a hosszú távú fenntartható fejlődés pedagógiájának tervezésében a jövő perspektíváit alkalmazzák.
 • Az iskola megfelelő iskolai időt biztosít a diákoknak arra, hogy foglalkozhassanak a fenntartható fejlődéssel, a tanároknak pedig arra, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiájának iskolai kérdéseit elemezni és tisztázni tudják.
 • Az iskola kidolgoz egy eljárásrendet arra, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiájával kapcsolatban releváns tanári továbbképzési igényekre reagáljon.

 

Feladatok az iskolai légkör területén

 

 • Az iskolai légkör olyan, amelyben mindenki úgy érzi, hogy félelem nélkül innovatív ötleteket és javaslatokat ajánlhat. Az iskolai vezetésnek különös szerepe van ennek elősegítésében.
 • Az iskolát olyan arénának tekintik, ahol a döntéshozatali folyamatok különböző szintjein minden szereplő gyakorolja a demokráciát és a részvételt.
 • Az egész iskolai közösséget, különösen a szülőket, tájékoztatják arról, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiája releváns a diákok általános tanulása szempontjából, és mindenkit bevonnak az iskolafejlesztésbe.

 

II.)  Az iskola egészség és környezetnevelési programja

 

Általános célok, értékek a környezeti- és egészségügyi nevelésben

 

Az egyetemes természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt. A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése, a testi – lelki egészség megőrzése.

 

Az iskola hitvallása

 

„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.

 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természeti környezetóvás, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti – környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülők és a falu lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. Felhívjuk a tanulók figyelmét a „fenntartható fogyasztás” jelentőségére és szerepére.

 

A környezet- és egészségneveléssel kapcsolatos tanulás tartalmi területei:

 

– természeti környezet: a Vértes és a Bakony, hazánk tájai

– épített környezet: az iskola szűkebb és tágabb környezete, Pusztavám és környéke

– társas környezet: az osztályközösség, az iskola gyermek- és felnőtt közössége, a család

– társadalomismeret, etika, emberismeret területek,

– egészség és fejlesztése

– mentálhigiéné

– gyermek- és ifjúságvédelem

– gazdasági környezet: a munka világa, gyáraink, intézmények

– demokráciára nevelés

– a Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés

– kompetenciák fejlesztése

– biológiai sokféleség megőrzése, elfogadása

– fenntarthatóság pedagógiája

 

Az egészség- és környezetnevelés színterei:

– tantárgyak, tanórák

– napközi otthon, tanulószoba

– szakkörök

– vetélkedők

– diákönkormányzat fórumai

– szülői szervezet ülései, iskolaszék megbeszélései

– vezetőségi ülések, szakmai munkaközösségi foglalkozások

– kiállítások: táborokról bemutatók, élmények megjelenítése

– projektek

– ünnepségek

– erdei iskola, táborok, terepgyakorlatok

– a család és az otthoni környezet

– egészségügyi és sportlétesítmények, szabadidőközpont

– az iskola működtetésében érvényesíthető egészség és környezetkultúra

– energia és hulladékgazdálkodás

– egészség- és környezeti neveléssel kapcsolatos kiadványok, újság szerkesztése

– különböző gyűjtési akciók: fémek, elemek, alumínium, háztartási zsiradék, papír stb.

– iskolai projektnapok: Víz világnapja, Föld Napja, Madarak és fák napja rajz- és fotókiállítás, a Föld órája, Egészségnap.

 

Megújult, sajátos módszerek:

– módszertani sokféleség

– egyéni tanítási-tanulási stratégiák kialakítása, szintetizálás, analizálás

– rendszerszemlélet

– globális összefüggések tudományos megalapozása

– problémamegoldásra nevelés, integrált megközelítés

– az értékelés és mérlegelés készségének kialakítása

– konfliktuskezelés és -megoldás

– páros és kiscsoportos munkák

– előadások, dolgozatok, pályázatok

– dramatikus játékok

– logikus érvelés, vita, meggyőzés elsajátíttatása

– a kommunikáció és metakommunikáció gyakoroltatása

– a partneri viszony erősítése

– jelzőrendszerek kiépítése, DADA program

– tolerancia, a „másság” elfogadása, elfogadtatása

– a felelősség megosztása

– szülőkkel, nevelőkkel, más szakemberekkel, civil szervezetekkel közös egészségnevelő, környezetszépítő és –védő program

– állampolgári részvétel, cselekvés

– IKT eszközök alkalmazása

– alkotó, kutató, felfedező feladatok

– neveljenek a hagyományok tiszteletéra

 

Értékelési módszerek:

– fejlesztő, pozitívumokat kiemelő értékelés

– egyéni tanulási kompetenciák erősítése

– a tanulók tevékenységének pontos leírása, a tapasztalatok rögzítése

– a folyamat és eredmény értékelése

 

Az értékelés mozzanatai:

– az előzetes tudás feltárása

– a fejlesztési folyamat során észlelt attitűdök, a motiváció változásainak rögzítése

– a szokások és értékrend változásának nyomon követése

– a tanuló személyes véleményének felhasználása

– a tanulás további fejlesztése a kitűzött cél eléréséig

– produktumok bemutatása

 

Tanulási, fejlesztési környezet:

– tanterem, napközi, tanulószoba, az iskola udvara

– egészségügyi, sport és szabadidős létesítmények

– a tanulók otthona, szűkebb és tágabb környezete

– erdő, múzeumok, állatkertek, nemzeti parkok, emlékhelyek

– egészségügyi intézmények munkájának megismerése

– iskola-egészségügyi Szolgálat és tevékenysége, foglalkozásai

– iskolaorvos, védőnő, szociális munkások, családgondozók, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus igénybevétele

– mentőszolgálatok, Vöröskereszt, Tűzoltóság, Rendőrség, egyéb szervezetek

– a Nevelési Tanácsadó, Családsegítő Központ foglalkozásai,

– iskolai és városi, megyei könyvtárak, levéltárak

– környezet- és városvédő egyesületek,

– SULINET Digitális Tudásbázisa

– internet

– társiskolák, intézmények – „Jó gyakorlatok” átvétele

– önkormányzatok, bizottságok

– család, baráti társaság, klubok

– minden olyan hely, alkalom, ami egészségnevelésre, környezetkultúra fejlesztésére és környezetvédelemre alkalmas

 

A program alapvető kritériumai:

– az egyes tantárgyaktól elszakadva határozza meg az egészség- és környezetnevelés tanórai, tanórán kívüli feladatait

– kapcsolódik a helyi tanterv tananyagaihoz.

 

Célja:

– a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerjék meg és gyakorolják a benne foglaltakat

– sajátítsák el az egészségfejlesztéssel, fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel,

közlekedéssel, bűnmegelőzéssel, áldozattá válással, az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismereteket

– iskolánk ÖKO iskolává válása

– készüljenek föl a gyakorlati és infokommunikációs technológiák alkalmazására

– biztosítani kell a mindennapos testedzést; szabályozásához szükséges a helyi tanterv

módosítása is a ktv. 52.§ (9.) és az 52. § új (10.), valamint az 53. § új (9.) bekezdéseinek figyelembe vételével

 

Az egészségügyi szakemberek és a pedagógusok együttműködése:

– iskolánknak főállású orvosa, főállású védőnője, iskolafogászati szakellátása biztosított.

– munkarendjükről pontos tájékoztatást kapunk tanév elején

– az információáramlás megfelelő

– munkájuk elsősorban a megelőzést szolgálja: szűrés, egészségnevelés oltás, közegészségügyi feladatok, tanácsadás, felvilágosítás

– feladatuk része a pedagógusok megtanítása az iskolában előforduló balesetek, akut állapotok (láz, görcs, stb.) elsődleges ellátására, az általuk adható, használható gyógyszerek alkalmazására

– az iskolaorvos, védőnő egészségügyi kérdésekben szakértőként rendszeresen közreműködik a nevelőtestület, iskolaszék munkájában.

 

A szakértői tevékenység köre:

– gyermekek rendszeres vizsgálata, pontos kép az egészségi állapotról

– az iskolai környezet meghatározott időszakonkénti ellenőrzése

– véleményezés: egészséget támogató-e a környezet, javaslattétel a változtatásra, ennek

ellenőrzése

– problémák halmozódása (fokozott stressz, pszichoszomatikus panaszok) esetén figyelmeztetés, jelzés, konzultáció a tanulók életmódjára, az nevelés – oktatás gyakorlatára vonatkozóan is

– együttműködés a pedagógusokkal, szülőkkel annak érvényesítésében, hogy a megfelelő testi- lelki kondíció megerősödjön

– iskolai alkalmassági vizsgálat, a pályaválasztás segítése

– a tanuló testnevelési órán való terhelhetőségének vizsgálata (könnyített testnevelés,

gyógytestnevelés, úszásoktatás stb.)

 

Cél:

Pedagógusaink az iskola-egészségügyi szakemberek bőségesebb és pontosabb egészségügyi ismereteinek igénybevételével a saját tudásuk és tapasztalataik felhasználásával végezzék egészségnevelő munkájukat.

 

Feladat:

– „Megrendelői oldal” – a társadalmi igények és a hivatalos elvárás feltárása,

– „Kínálati oldal” – iskolai egészség- és környezetnevelés, egészségtan tanár, más szakemberek munkája, továbbképzések.

– Évente legalább egy alkalommal nevelési értekezleten, a Szülői Szervezet ülésén és a

diákönkormányzat fórumán az iskolaorvos, védőnő adjon információt az iskoláról alkotott egészségügyi diagnózisáról.

 

– Az egészségnevelés nem egyenlő csak a testneveléssel, tömegsporttal, több annál: komplex testi, lelki, értelmi nevelés, amihez az e területek legjobb szakembereinek és intézményeinek állandó együttműködésére van szükség.

– A szakemberek munkája viszont akkor lehet eredményes, ha tanulóink megfelelő, egészséges környezetben, megfelelő térben, életkoruknak, testi alkatuknak megfelelő padokban, asztaloknál, jó világítás, helyes óra- és napirend mellett végezhetik munkájukat, tölthetik el szabadidejüket.

 

Pedagógusok:

– környezet- és egészségtudatos magatartás

– példaértékű munka

– közös szemlélet és célok

– munkaközösségek együttműködése a környezeti és egészségnevelésben is

– a közös munka áttekintése az igazgatóhelyettes feladata, koordinátorok: gyermek-és

ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező

 

Diákok:

– a környezet óvása

– társak figyelmeztetése a kulturált magatartásra, egészséges életmódra

– kiemelt feladata van a DÖK-nek, osztályközösségeknek, valamint a környezet- és

egészségvédelem iránt elkötelezett, abban aktív szerepet vállaló tanulóknak

A diákok és tanítóik, tanáraik együttműködése nélkülözhetetlen a környezet- és egészségbarát iskola létrehozásában, megőrzésében.

 

Szülők:

– a szülői ház és az iskola harmonikus, partneri együttműködése folyamatos, a szülőket
  is bevonjuk az egészségnevelésbe

– az iskola elvárását a környezet-és egészségtudatos magatartás kialakításában
  erősítsék!

– jó példával járjanak gyermekeik előtt!

– a tanultakat otthon is követeljék meg, gyakoroltassák, közösen gyakorolják!

– évi egy alkalommal szülői értekezleten beszélgessünk az egészséges életmód
  fontosságáról, a helyes táplálkozásról, a káros szenvedélyek kialakulásának
  megelőzéséről

– segítsék egy-egy program sikerét!

– legyenek családi kirándulások, egészséges életmódot kialakító közös programok,

   beszélgetések!

– ne a televízió, és ne a számítógép neveljen!

 

Iskolapszichológus, egészségnevelő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:

– Felméréseik, majd ezek elemzése segíti az iskola pedagógusainak munkáját, hatékonyabbá

válhat a megelőzés, a mentálhigiéniai segítségnyújtás, az esélyegyenlőtlenségek felszámolása

– Kötelességük az érintettek szakszerű tájékoztatása is

 

Technikai dolgozók:

– aktív részesei a programnak

– csökkentsék a felesleges papírfelhasználást (féloldalas papírlapok használata, kicsinyített, kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás)

– hulladékpapír, nyomtatópatron folyamatos gyűjtése

– takarítás környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószerekkel

– szelektív hulladékgyűjtés

 

Fenntartó:

– kölcsönös együttműködés

– egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtése

 

Cél:

A kötelező támogatáson túl az egészség-, és környezetvédelmi nevelés, programok

finanszírozásához többlet megszerzése

 

Civil szervezetek:

Rendszeres kapcsolatot tartunk fent a Régiók Fejlesztéséért Egyesülettel, helyi sportegyesülettel, Móri Vöröskereszttel, az erdészettel, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel.

 

– szakmai ismereteikkel, tapasztalataikkal segítik munkánkat.

– az iskola pedagógusai közül többen legyenek tagjai 1 – 1 szervezetnek, erősödjön az iskolai szintű kapcsolattartás.

 

Anyagi erőforrások:

– Az iskola mindenkori éves előirányzatai: minden évben olyan felújításokat, beruházásokat kell végezni, olyan programokat kell támogatni, amelyek a környezet és egészségbarát környezet megteremtését, környezetkímélő, egészségvédő működtetését szolgálják.

 

Külső erőforrások:

– fenntartó

– saját bevételek, bérleti díjak, pályázatok

A program kulcsszavai:

– a „megrendelői oldal” –a társadalmi igények és a hivatalos elvárás feltárása

– a „kínálati oldal” –iskolai egészség- és környezetnevelés, egészségtan tanár, más szakemberek munkája, továbbképzések

– fenntartható fejlődés

– alapvető szükségletek

– demokrácia, emberi jogok

– elővigyázatosság

– biológiai és társadalmi sokféleség

– orvosi, védőnői háttér

– szülők felvilágosítása, összevont szülői értekezlet év elején és végén (orvos, védőnő,

testnevelők, egyéb egészségneveléssel foglalkozó pedagógusok, szakemberek)

– primer, szekunder prevenció és terápia

– egészségtan tantárgy valamint más tárgyakba integrálása

– aktivitás, kondicionálás, testmozgás

– a testi nevelés, egészség- és környezeti nevelés összhangjának megteremtése

– a napközis és tömegsport foglalkozások, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek kiemelt szerepe

– pozitív példák, az „év sportolója”, egészséghét, környezetvédelmi akciók

– a higiéné, gasztronómia, étkezés, viselkedés, környezet hatásainak tanórákba illesztése

 

Tanulóink oktatásában, nevelésében minden órán és tanórán kívüli foglalkozáson fontos, hogy gyermekeket neveljünk, akiknek fejében, szívében, lelkében egységes rendszert kell kiépítenünk. Gondot fordítunk a személyes felelősség megtanítására, gyakoroltatására, a környezet értékeinek megláttatására. Minden igyekezetünk az egészséges életmód igényének kialakítására, az ehhez vezető változatos technikák, módszerek elsajátíttatására irányul.