Pusztavám Község Önkormányzata Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

Emmerling Renáta

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8:30-tól 12-ig
Szerda: 12:30-tól 15:00-ig

Telefon

22/577-022
+36 30 755 5395

E-mail

 csaladsegito.pusztavam@gmail.com

Cím

8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér 5. (Egészségház emelet)

Családsegítés

 

A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja

A működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A Szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A működési területén élő egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére nyújtandó szolgáltatás:

 • általános szociális és mentálhigiénés ellátás
 • szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet vagy ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, feltárása és kezelése
 • krízishelyzet megszüntetése
 • életvezetési képesség megőrzése
 • a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat, szolgáltatásokat igénylők megfelelő szintű tájékoztatása, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Felderítés:
Figyelemmel kíséri a működési területén lévő teljes lakosságot, vagy specifikusan egyes csoportokra fókuszál (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság, stb. szerint). Megfelelő szakmai háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz.

Családgondozás:
A családgondozás a családsegítő és a családsegítést igénybevevő között létrejött olyan kapcsolati forma, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek segítségével a család (egyén, közösség) belső viszonyainak erősítését, rendezését, a külső környezettel való hatékony együttműködését segíti elő. A gondozási folyamat része a szolgáltatást igénybevevő fogadása az intézményben, a családlátogatás a kliens személyes környezetében és az érintett hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás.

Tanácsadás:

Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás:

 • Segítségnyújtás a családon belüli, azaz a családtagok közti kapcsolatában felmerülő problémák megoldásában tanácsadás útján (pl. házas- ill. élettársi konfliktusok, gyermek-szülő konfliktusok, testvérek közti, valamint rokonok közti konfliktusok).
 • Egyedülálló személyek mentálhigiénés problémáinak kezelése.
 • Egyének és külső (intézményi) környezet pl. munkahellyel kapcsolatos mentálhigiénés tanácsadás (főnök-beosztott viszony, munkatársi, szomszédi kapcsolatok).
 • Adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küszködők, fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, egyéb szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
 • Segítséget nyújt, tanácsot ad szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz.
 • Gondoskodik a kompetenciájukba nem tartozó esetek szakintézményhez történő átirányításáról és a megfelelő fogadókészségről.
 • Gazdasági tanácsadás (havi jövedelem beosztására).

Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló szolgáltatások:

 • A család működési zavarait feltárja, és a család díszfunkciói megoldása érdekében feltérképezi az igénybe vehető szolgáltatásokat és a szükséges szakemberhez, intézményhez, illetve szolgáltatóhoz irányítja a problémák megszüntetése érdekében.
 • Mediáció: klienseink részére mediációval történő konfliktus kezelés biztosítása.
 • Közösségépítő programok (pl.: a szükségleteknek megfelelő már meglévő programok feltérképezése, közvetítése vagy tábor szervezése önállóan vagy együttműködve a társ szervekkel)

Hivatalos ügyintézés:

Ha az ügyfél érdekei képviseletéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, a szolgálat a hivatalos ügyintézéshez segítséget vagy információkat nyújt (pl. érintett személyhez, intézményhez stb. történő átirányítással, tájékoztatás az adott ügyintézés lépéseiről).

Egyéb szolgáltatások:

 • lakossági tárgyi (pl. ruhanemű, cipő, játék, könyv, élelem, bútor stb.) felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése,
 • az adományok közvetítése a megfelelő célcsoporthoz,
 • az önkormányzat, illetve az intézmény által nyert pályázatok útján nyert természetbeli juttatások vagy különféle szervezetek részéről felajánlott segélycsomagok kiosztása rászorulók részére,
 • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése,
 • fórumok szervezése, ahol az egyes közösségeket leginkább érintő kérdések megválaszolásához a témában jártas szakembereket hívunk,
 • információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere, stb.).

Anyagi segítségnyújtás:
A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat. Klienseinket segítjük abban, hogy a nekik járó támogatásokat és kedvezményeket megismerjék, és igénybe vehessék az arra illetékes szerveknél.

Gyermekjóléti szolgáltatás

Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 • a válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése,
 • a szabadidős programok szervezése,
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
 • az 1997. évi XXXI. tv-ben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményekben működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíteni a gyermek problémának rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében,
 • kezdeményezni:
 1. egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét
 2. szociális alapszolgáltatások igénybevételét
 3. egészségügyi ellátások igénybevételét,
 4. pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Házi segítségnyújtás

Raduka Mária

Szociális gondozó
+36 30 4269112

Feladata
A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénybe vevő személy számára a saját otthonában önálló életvitelét fenntartását biztosító gondoskodás, valamint az egészségi-, mentális állapot diszfunkcióiból, vagy más okból eredő problémák megoldása, az igénybe vevő autonómiájának, önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett, az önellátás képességének megtartásával.
A házi segítségnyújtás alapvető gondozási és ápolás körébe tartozó feladatokat lát el. Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Tevékenysége összetett, szerteágazó az életvitel minden területére kiterjedő gondoskodást jelent.
A szolgáltatást igénybe vevő életviteléhez, személyi és környezeti tisztaságának biztosításához, társas kapcsolat ápolásához, kulturális igénye kielégítéséhez, érdekei védelméhez kap segítséget.
Prevenciós szerepet tölt be abban a tekintetben, hogy segítséget nyújt a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában.
A szociális gondozó a rászoruló személyek lakásán, lakókörnyezetében nyújt szükség szerinti segítséget, elősegítve az önálló életvitel minél hosszabb ideig tartó fenntartását.

Ennek során a szociális gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevőknek az alábbiakban:

 • az alapvető gondozási, ápolási tennivalók elvégzésével,
 • a szociális szolgáltatást igénybevevő és a lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködéssel,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában nyújtott segítséggel,
 • a kapcsolatok fenntartásában, kialakításában való segítségnyújtással.

Szociális étkeztetés

 

Az étkeztetés célja, feladata

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.

Az étkeztetés történhet:

– elvitellel,
– házhoz szállítással

Az étel elkészítése az óvodai főzőkonyhán történik. A főzőkonyha betartja a jogszabály szerinti nyersanyag energia- és tápanyagtartalom normákat, illetve az előírt higiéniai és adagolásra vonatkozó szabályokat.

Az étel kiszállítása egyszer használatos csomagolásban, a higiéniai előírások betartásával történik. A kihordás 11:30-tól 13:30-ig gépjárművel kerül kiszállításra, melynek díja bruttó 100ft/fő/nap. A házhozszállításhoz szükséges Csomagolás díja 80 ft+áfa/fő/nap

A szolgáltatást munkanapokon, hétfőtől péntekig lehet igénybe venni az igénylő által.

A település illetékességi területén élő, a Képviselő-testület helyi rendeletében meghatározott személyi kör, az ott meghatározottak szerint, időskorú, beteg, egyedül élő, alapvető szükségletei kielégítésében akadályozott személyek ellátásáról gondoskodik a szociális étkeztetés tevékenység. Különös figyelmet fordít koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt segítségre szoruló egyénekre.