Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde Felhívás

2019.03.27

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre
történő óvodai-mini bölcsődei beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2019. április 29-30. (hétfő-kedd)
8.00 órától – 16.00 óráig

 

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.                    

2019. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is aki, a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2020. február 29. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában.

Szabálysértést követ el az a szülő és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

 

A beiratkozáskor szükséges bemutatni:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (szülő lakcímkártyája)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Pusztavám település Jegyzőjéhez. A jegyző – az egyházi és a magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A sajátos nevelési igény esetén a szakértői bizottság a szakértői véleményében dönt a sajátos nevelési igény fennállásáról vagy kizárásáról. A szakértői vélemény tartalmazza a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő óvodára, csoportra vonatkozó javaslatot, a kijelölt óvoda megjelölését.

A mini bölcsődei felvétel rendje:

 

A mini bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

Mini bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást.

Előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a mini bölcsődei nevelés, gondozás.

A mini bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Védelembe vétel eseten a települési önkormányzat jegyzője kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

a körzeti védőnő,

a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

a család- és gyermekjóléti szolgálat,

a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A beíratáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet

  • igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi igazolványát.

A mini bölcsődei beiratkozás esetén a szülőnek min. 2 hétről szóló munkáltatói igazolást kell benyújtani.  Bölcsődei ellátás megkezdésére pedig a gyermek kitöltött egészségügyi törzslapját, és orvosi igazolást. A bölcsődei elhelyezésnél előnyt jelent, hogy a gyermek szülei munkaviszonnyal rendelkeznek, illetve a család szociális körülményei indokolják az intézményi ellátást. A felvételről, vagy annak elutasításáról a szülő írásbeli értesítést (határozatot) kap, melyben tájékoztatjuk a fellebbezés módjáról is.

Lakossági felhívás!

Lakossági felhívás!Tisztelt pusztavámi lakosok! A közelgő téli útviszonyok esetleges kialakulása miatt, kérjükÖnöket, hogy az utcákon parkoló gépjárműveikkel ne akadályozzák a síkosságmentesítőgépek munkáját.Köszönettel: Polgármesteri...

Felhívás Szociális célú tűzifa kérelem benyújtására

Felhívás!Szociális célú tűzifa kérelem benyújtásáraFelhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2019.november 30-ig van lehetőség a kérelmek benyújtására a polgármesteri hivatalban.A nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban VagyLetölthető →ide← kattintva.Pusztavám...

Sertéstartók figyelmébe!

Sertéstartók figyelmébe!41/1997.FM rendelet alapján jelentkezni a jegyzőnél.

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási időpontok

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, haneme, életkora, politikai vagy más véleménye, bőrszíne vagy nemzetisége, anyanyelve, vagyoni helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota, családi állapota, szexuális irányultsága, nemi...

előadás

Pusztavám Község Önkormányzat szervezésében kerül sor a ,,Családvédelmi akcióterv előadásra" azon fiatalok részére, akik élni kívánnak valamilyen támogatással. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019. Július 22 - 2019. augusztus 09.-ig a háziorvosi rendelés Dr. Szunyogh Erzsébet Háziorvos szabadsága miatt a következők szerint alakul: Helyettesítő orvos neve: Dr. Markó Bodor Adrienn Rendelési ideje:Hétfő: 8:00-9:00   Kedd:...